Avís legal

TITULARITAT DEL DOMINI

Acomplint amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris d’aquesta pàgina web que l’Assemblea Nacional Catalana, amb número de CIF G65581621 i domicili a Carrer Marina nº 315 de Barcelona (08025), és la titular del present domini www.assemblea.cat.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’Assemblea Nacional Catalana recomana que en llegiu amb atenció el contingut del present text, ja que aquestes condicions pretenen regular les normes d’ús de la website, incloent-hi els seus continguts, formularis i serveis posats a la vostra disposició, i conté tota la informació sobre els drets i obligacions. Així mateix, s’informa a tots els usuaris que l’ús de la present website comportarà automàticament la submissió i acceptació de les condicions generals vigents en cada moment.

L’Assemblea Nacional Catalana es reserva el dret a modificar les presents condicions generals d’ús amb l’objectiu d’adaptar-les a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius.

Responsabilitats dels usuaris

L’ús de la present website queda subjecte al compromís dels usuaris a no contravenir la legislació vigent, bona fe, usos generalment acceptats i l’ordre públic, pregant-ne un ús responsable i diligent allunyat de realitzar-se conductes danyoses per a la imatge, interessos i/o drets de l’Assemblea Nacional Catalana o bé, portant a terme conductes que puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar la present web.

En aquest sentit, tot i que l’Assemblea Nacional Catalana n’adopta totes les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar fuites de seguretat, existència de virus, malware… els avanços tecnològics podrien implicar que, lògicament, aquestes mesures de seguretat no siguin enterament fiables. Tot i això, ens reservem el dret a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels nostres interessos i dels usuaris de la website.

Responsabilitat de l’Assemblea Nacional Catalana

L’Assemblea Nacional Catalana no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

L’Assemblea Nacional Catalana no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.assemblea.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que l’Assemblea Nacional Catalana  tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

L’Assemblea Nacional Catalana no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’Assemblea Nacional Catalana. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, l’Assemblea Nacional Catalana  es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, considerant-se com a tals els dissenys, texts, imatges o fotografies, vídeos… i qualsevol altre element mostrat en la website són de propietat de l’Assemblea Nacional Catalana o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la website i, en tot cas, la publicació d’aquests elements s’entendrà com una concessió ni llicencia, transmissió, cessió total o parcial d’ells, excepte que hi hagi una autorització expressa de l’Assemblea Nacional Catalana o dels seus titulars.

Es prohibeix la reproducció de la website així com qualsevol dels seus continguts sense l’autorització expressa de l’Assemblea Nacional Catalana. Sens perjudici d’això, es permet a l’usuari la redirecció des d’una pàgina web externa a la present website reservant-nos, en qualsevol moment i atenent a les condicions d’ús vigents, el dret a sol·licitar l’eliminació immediata d’aquest enllaç quan es cregui convenient.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.