Política de Privacitat

L’Assemblea Nacional Catalana garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) així com el reglament de desplegament d’aquesta, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

S’informa als usuaris que, generalment, la utilització de la website www.assemblea.cat no requereix la revelació prèvia de dades personals. No obstant això, l’usuari podrà trobar serveis o formularis a partir dels quals siguin demanades dades de caràcter personal per part de l’Assemblea Nacional Catalana. En aquest sentit, acomplint amb la normativa en matèria de protecció de dades, l’entitat garanteix la confidencialitat adoptant les mesures tècniques necessàries quer permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

En virtut dels articles 5 i 6 de la LOPD, les dades que a través dels formularis és sol·licitin o es facilitin seran incloses en el fitxer Administració, a excepció del que es pugui establir al formulari concret, el qual ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i les seves finalitats seran les de:

S’ha de tenir en compte que l’usuari podrà trobar uns altres formularis a la website que comportin una clàusula de privacitat especifica la qual serà informada únicament en el moment previ a la confirmació d’enviament de les dades. En aquests casos, les presents clàusules de privacitat únicament operaran accessòriament en allò que la clàusula de privacitat especial per aquell determinat formulari no prevegi. Com a exemples podrem trobar, en especial però sense ser una llista tancada, els formularis per tal d’inscriure’s com a Membre de Ple dret, col·laborador o simpatitzant.

Les dades que siguin recaptades a través dels formularis o mitjans posats a disposició dels usuaris a la website no seran cedides a tercers externs. En tot cas, s’informa als usuaris que qualsevol intenció de cessió de dades respectarà la normativa vigent, i en especial les previsions contingudes a l’article 11 de la LOPD, el qual exigeix el consentiment per portar-se a termini, de manera que l’Assemblea Nacional Catalana informarà en tot cas d’aquest aspecte aportant tota la informació necessària i exigida legalment i en demanarà el consentiment quan, segons la normativa aplicable, aquest sigui necessari.

S’informa, per altra banda que tots els usuaris tenen dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades de caràcter personal dirigint la seva petició per escrit, a la qual s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI, i adreçar-la a l’Assemblea Nacional Catalana a: Carrer Marina 315, 08025 Barcelona o al correu electrònic “dades@assemblea.cat“.

 

Butlletí electrònic, subscripció a publicacions

L’Assemblea Nacional Catalana  dóna l’opció a l’usuari, de manera gratuïta, de donar-se d’alta al nostre servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

S’informa que en tot moment l’usuari podrà donar-se de baixa d’aquest servei en qualsevol moment seguint les instruccions que apareixeran al peu de l’email o exercint, segons convingui, el seu dret de cancel·lació o oposició segons les darreres instruccions.